Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội là đơn vị sự nghiệp, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ và trực thuộc Trường Đại học Lao động – Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ từ 14/12/2022.

Giai đoạn trước 2015, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ được đặt tại Trường Đại học Lao động – Xã hội.

Từ ngày 01/3/2015, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội được chính thức thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 244/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội.

Năm 2018, Bộ ban hành Quyết định số 762/QĐ-LĐTBXH ngày 18/6/2018 quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường, thay thế Quyết định 244.

Ngày 14/12/2022 Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành quyết định số 1247/QĐ-LĐTBXH về việc sáp nhập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội thành Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội trực thuộc Trường Đại học Lao động – Xã hội và Quyết định 1248/QĐ-LĐTBXH về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội trực thuộc Trường Đại học Lao động – Xã hội.

Trụ sở chính của Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội tại địa chỉ: Tầng 17 và tầng 8, Tòa nhà làm việc liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, số 3, ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024-3224 2606. Fax: 024-3556 6683/ website: colasa.edu.vn/ email: colasa@molisa.gov.vn.