Cơ cấu Tổ chức

Ban giám ĐỐC

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG – GIÁM ĐỐC
Ts.CVCC. Nguyễn Thị Vân
Điện thoại: (+84024) 3224 2603

 

Căn cứ Quyết định 1248/QĐ-LĐTBXH, Trung tâm có cơ cấu tổ chức gồm:

– Ban Giám đốc:

1. Ts.CVCC. Nguyễn Thị Vân, Giám đốc.

2. ThS. Trần Mai Phương, Phó Giám đốc.

– 02 phòng chức năng:

1. Phòng Tổ chức – Hành chính: ThS. Doãn Văn Huy, Trưởng phòng.

2. Phòng Đào tạo, bồi dưỡng: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Trưởng phòng.