Cơ cấu Tổ chức

Ban giám ĐỐC

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG – GIÁM ĐỐC
Ts.CVCC. Nguyễn Thị Vân
Điện thoại: (+84024) 3224 2603

 

Căn cứ Quyết định 1248/QĐ-LĐTBXH, Trường có cơ cấu tổ chức gồm:

– Ban Giám đốc: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc;

– 02 phòng chức năng: Tổ chức – Hành chính; Phòng Đào tạo, bồi dưỡng.