Danh bạ

Nguyễn Thị Vân

 • Chức vụ: Giám đốc
 • Cơ quan: 0243 224 2603
 • Email: nguyenthivan@molisa.gov.vn

*Điện thoại CQ: 0243 224 2606 / Fax: 0243 556 6683 

Doãn Văn Huy

Hoàng Thị Huế

 • Chức vụ: Chuyên viên /kiêm văn thư
 • Email: hueht@molisa.gov.vn/
  hoangthihue31985@gmail.com

Đoàn Quang Lĩnh

 • Chức vụ: Cán bộ lái xe
 • Email: linhdq@molisa.gov.vn/
  doanquanglinhtraco@gmail.com

Kiều Tuấn

 • Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
 • Email: tuank@molisa.gov.vn/
  luurabao@gmail.com

*Điện thoại CQ: 0243 224 2605

Trần Mai Phương

 • Chức vụ: Trưởng phòng/Kế toán trưởng
 • Email: phuongtm@molisa.gov.vn/
  tranmaiphuong589@yahoo.com.vn

Nguyễn Thị Cẩm Vân

 • Chức vụ: Thủ quỹ
 • Email: vanntc@molisa.gov.vn/
  camvan6793@yahoo.com.vn

Nguyễn Thị Hiền

 • Chức vụ: Kế toán viên
 • Email: hiennthi@molisa.gov.vn/
  hien261010@gmail.com

Nguyễn Mạnh Cường

 • Chức vụ: Kế toán viên
 • Email: cuongnm@molisa.gov.vn/
  nguyenmanhcuong2790@gmail.com

*Điện thoại CQ: 0243 224 2604 / Email: pqldt2019@gmail.com

Vũ Khắc Sơn

 • Chức vụ: Trưởng phòng
 • Email: sonvk@molisa.gov.vn/
  vukhacson71@gmail.com

Phạm Thị Hương

 • Chức vụ: Phó Trưởng phòng
 • Email: huongpth@molisa.gov.vn/
  huongpt111181@gmail.com

Đỗ Đức Hiến

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Email: hiendd@molisa.gov.vn/
  duchien_dhldxh@yahoo.com

*Điện thoại CQ: 0243 556 5965

Lê Thị Hồng Hạnh

 • Chức vụ: Phó Trưởng khoa
 • Email: hanhlth@molisa.gov.vn/
  lehonghanh1977@gmail.com

Đỗ Thị Kim Huế

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Email: huedtk@molisa.gov.vn/
  kimhue050515@gmail.com

Lê Thị Ngọc Thúy

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Email: thuyltn@molisa.gov.vn/
  thuylee1510@gmail.com

*Điện thoại CQ: 0243 556 5067 / E-mail: khoaldql.ilsat@gmail.com

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

 • Chức vụ: Trưởng khoa
 • Email: thanhntn@molisa.gov.vn/
  ngocthanh2677@yahoo.com

Trương Thị Minh Trang

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Email: trangttm@molisa.gov.vn/
  minhtrang08081993@gmail.com

Trần Thị Hạnh

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Email: hanhtth@molisa.gov.vn/
  tranhanh149@gmail.com

*Điện thoại CQ: 0243 556 7625

Khuất Tuấn Sơn

 • Chức vụ: Phó Trưởng khoa
 • Email: sonkt@molisa.gov.vn/
  khuattuanson@gmail.com

Phạm Thị Tâm

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Email: tampt@molisa.gov.vn/
  tamphamthi83@gmail.com

H-Kim Vui Kbuor

 • Chức vụ: Chuyên viên
 • Email : kbourhv@molisa.gov.vn/
  kimvui84@gmail.com