Tham gia lớp bồi dưỡng có hơn 250 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các  cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước của Trung ương và UBND tỉnh, sở, phòng ban và xã phường thị trấn trên cả nước, khoá học online. Trong thời gian hơn 02 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên theo 3 phần học gồm: Kiến thức chung; Kiến thức quản lý hành chính nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Những kỹ năng cơ bản về quản lý thời gian, công việc, xử lý thông tin, viết báo cáo. Cuối khóa học, các học viên phải viết bài thu hoạch, liên hệ thực tiễn công việc đang đảm nhận để qua đó đánh giá kết quả học tập và làm căn cứ cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

 Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định:  Lớp học được tổ chức sẽ có ý nghĩa rất quan trọng góp phần trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao của học viên, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; góp phần xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp.

Để lớp học đạt hiệu quả cao, Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các học viên cần xác định động cơ, mục đích học tập đúng đắn, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường, lớp học; đoàn kết tích cực học tập. Ban tổ chức lớp chủ động bố trí điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác quản lý đảm bảo lớp học diễn ra đúng đủ thành phần, số lượng như chương trình đã đề ra…

Khóa học sẽ giúp học viên củng cố, bổ sung và nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng cơ bản trong thực thi công vụ, tạo bước chuyển biến về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Từ đó ngày càng đáp ứng nhu cầu cao về chất lượng công việc và nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Một số hình ảnh tại buổi khai giảng trực tuyến.

                                                                   

H – Kim Vui Kbuor.