Tham gia lớp Bồi dưỡng có hơn 150 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước của Trung ương và UBND tỉnh, sở, phòng ban và xã phường thị trấn trên cả nước.

Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai giảng

Tại buổi khai giảng, Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã khẳng định đào tạo, bồi dưỡng là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức. Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp cho học viên củng cố kiến thức quản lý nhà nước, làm tốt nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho lãnh đạo; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trong thời gian hơn 2 tháng các học viên sẽ được truyền thụ các khối kiến thức, gồm: Kiến thức chung về quản lý nhà nước; Kiến thức quản lý nhà nước về ngành, lãnh thổ; Các kỹ năng phù hợp với tiêu chuẩn ngạch chuyên viên và chuyên viên chính.

Để lớp học đạt hiệu quả cao, Bà Vũ Ngọc Thủy, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các học viên cần xác định động cơ, mục đích học tập đúng đắn, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của nhà trường, lớp học; đoàn kết tích cực học tập. Ban tổ chức lớp chủ động bố trí điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện tốt công tác quản lý đảm bảo lớp học diễn ra đúng đủ thành phần, số lượng như chương trình đã đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi khai giảng:

 

                        H – Kim Vui Kbuor