8:15 am 21/08/2019

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-ĐTBD ngày 29/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; Quyết định số 106/QĐ-ĐTBD ngày 08/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội về việc công nhận kết quả chấm phúc khảo Vòng 1 và Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (sau khi phúc khảo Vòng 1);

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2, thời gian, môn thi, địa điểm thi tuyển viên chức Vòng 2 như sau:

– Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 (tại phụ lục đính kèm).

– Thời gian thi: Ngày 17/4/2020 (từ 7h30).

– Môn thi: Thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành.

– Thời gian làm bài: 180 phút.

– Địa điểm thi: Học viện Hành chính Quốc gia, số 77 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Danh sách thí sinh tham dự Vòng 2 được niêm yết công khai tại Trụ sở làm việc Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động – xã hội, đăng tải trên trang tin điện tử của Trường (molisa.edu.vn) để các thí sinh biết và thực hiện.

Danh sách, số báo danh, hướng dẫn phòng thi được niêm yết tại địa điểm thi trước ngày thi 01 ngày.

Thông báo này thay cho Giấy triệu tập thí sinh dự thi./.

Thông báo triệu tập và danh sách dự thi Vòng 2
DS thí sinh đủ điều kiện thi Vòng 2.pdf

Bình luận: